Regulamin

Informacje ogólne.

Regulamin określa zasady korzystania z usług firmy Drukmania (zwanej dalej „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.drukmania.com.pl  (zwanej dalej „Serwisem” lub „Sklepem”).

Administratorem serwisu jest: Krzysztof Honkisz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Drukmania Krzysztof Honkisz, ul. Czarnowiejska 47b/15, 30-059 Kraków, NIP: 9452066479.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: druk@drukmania.com.pl oraz telefonicznie, pod numerem (+48) 888 777 112.

 

Postanowienia ogólne.

Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego oraz składania zamówień za jego pośrednictwem, jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną, za pośrednictwem  strony www.drukmania.com.pl.

Przedmiotem sprzedaży są towary oraz produkty, wytworzone na zamówienie Kupującego, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Specyfika i parametry produktów, są przedstawione na stronie internetowej firmy Drukmania.

Kupujący, przy zamówieniu określa parametry produktu przy pomocy formularza zamieszczonego w Serwisie.

Przeglądanie treści Serwisu, możliwe jest anonimowo, tj. bez podawania danych osobowych.

Klientem firmy Drukmania, może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Przy zamówieniu, Kupujący zobowiązuje się podać dane aktualne i zgodne z prawdą. Warunkiem realizacji zamówienia, jest podanie danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy zamówionego produktu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu, tylko w celach realizacji zamówienia.

Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem Serwisu 24 godziny na dobę, w dowolnym dniu (także w dni ustawowo wolne od pracy), jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykonania zlecenia w dniach i godzinach urzędowania pracy firmy.

Złożenie zamówienia w Serwisie, stanowi umowę cywilno-prawną i jest dokonywane przez Klienta z pełną odpowiedzialnością oraz z obowiązkiem zapłaty.

Kupujący wpisuje w formularzu dane, niezbędne do wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego.

Za opłacenie zlecenia, przyjmuje się zaksięgowanie wpłaty na koncie firmy Drukmania. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z procesów księgowych zintegrowanych systemów płatniczych.

Ceny Towarów i Produktów wyrażone są w polskich złotych. Płatność dokonywana przez Klienta, dokonywana jest zawsze w polskich złotych, co oznacza, że jeżeli płatność dokonywana jest z rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż polski złoty, stosownego przeliczenia dokonuje bank, stosując przyjęty przez siebie kurs wymiany.

Zamówienie w serwisie może złożyć zarówno Klient, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej, jak również poza granicami kraju.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu dostawy zamówionych produktów, jednakże w porozumieniu z Kupującym, w procesie zamówienia.

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za dostawę. Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy, będą rozpatrywane na podstawie sporządzenia protokołu przy odbiorze zamówienia.

 

Pliki przesłane przez Klienta.

Wszystkie pliki przesłane przez zamawiającego, podlegają weryfikacji pod względem parametrów technicznych (nie treści).

Informacja o otrzymaniu pliku oraz prawidłowej jego weryfikacji, zostaje przesłana zamawiającemu w formie elektronicznej. Czas weryfikacji nie powinien przekroczyć 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Firma zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania zlecenia, w przypadku przesłania plików niezgodnych ze specyfikacją. Istnieje również możliwość wykonania zlecenia z użyciem plików niezgodnych ze specyfikacją, na wyraźne życzenie klienta, jednakże reklamacje dotyczące takich realizacji, nie będą uwzględniane.

Opłacenie zlecenia lub deklaracja opłaty przy odbiorze, stanowią oświadczenie woli i zawarcie umowy z firmą Drukmania. Oznacza to przekazanie zamówienia do realizacji, uniemożliwiając tym samym rezygnację.

Zamówienia mające charakter indywidualny (fotografie, personalizowane zaproszenia), nie podlegają zwrotom.

Zakazane jest dostarczanie przez zamawiającego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności przesyłanie takich treści poprzez formularze dostępne w Serwisie.

Firma Drukmania, nie dokonuje korekty treści materiałów nadesłanych przez zamawiającego.

Wszystkie zamówienia archiwizowane są w formie elektronicznej i są możliwe do odtworzenia w sytuacjach spornych, jednakże nie dłużej nić 30 dni od realizacji.

 

Dostawa i płatność.

Termin realizacji zamówienia, jest określony w specyfikacji produktu. Mogą zdarzyć się odstępstwa w realizacji zamówienia w wyjątkowych okolicznościach, lub na skutek personalizacji produktu. W takich sytuacjach czas realizacji zamówienia, będzie określony indywidualnie i w porozumieniu z zamawiającym.

W przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru produktu przez Kupującego, zamawiający jest zobowiązany do zapłaty. Sytuacja taka dotyczy zarówno zamówienia do odbioru w siedzibie firmy Drukmania, jak i przesyłek (których zwrot będzie również na koszt Kupującego, pomimo nie odebrania Produktu).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w Serwisie Internetowym, jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności, to:

- Przelew

- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

- Blik

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą, czas realizacji zamówienia jest wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, pkt.3).

 

Gwarancja i reklamacje.

Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem. Towary objęte gwarancją nie podlegają rękojmi.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi produkt wolny od wad fizycznych. 

Wadą fizyczną produktu jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy produkt:

-  nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;  
- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 

Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie produktu, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

 

Nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.).

 

W przypadku niezgodności Towaru z umową, Klient będący konsumentem może składać reklamację drogą elektroniczną na skrzynkę mailową: druk@drukmania.com.pl lub osobiście w siedzibie firmy Drukmania.

Reklamacja powinna zawierać:

- oznaczenie Klienta: Imię i Nazwisko lub nazwa firmy

- przedmiot reklamacji

- okoliczności uzasadniające reklamację

- żądania Klienta

- sposób odpowiedzi na reklamację: adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty doręczenia. O decyzji zapadłej w wyniku reklamacji, klient zostanie poinformowany w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres mailowy, chyba że zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany adres. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji, koszty związane z wysłaniem nowego Towaru, bądź usunięcia niezgodności, ponosi sprzedawca.

 

Prywatność i bezpieczeństwo.

Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO - stosowane od 25.05.2018 r.).

Firma Drukmania stosuje wewnętrzne procedury przetwarzania danych, gwarantujące poufność i uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

- rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

W przypadku rejestracji konta oraz składania zamówień w Serwisie Internetowym, Klient podaje:
-  adres e-mail;
-  dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
-  imię i nazwisko;
-  numer telefonu.

Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może dowolnie zmieniać w wybranym przez siebie terminie.

W przypadku dokonania zakupu w Serwisie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

 

Własność intelektualna.

Zawartość strony www.drukmania.com.pl, stanowi przedmiot prawa autorskiego i jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawo do Serwisu internetowego www.drukmania.com.pl oraz treści w nim zawarte, należą do firmy Drukmania Krzysztof Honkisz. W szczególności chronione są wszystkie: logotypy, nazwy własne produktów, grafiki, teksty, formularze, znaki towarowe, hasła, kody źródłowe. Pobieranie, kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie lub przesyłanie treści ze strony www.drukmania.com.pl, bez zgody jej właściciela, jest surowo zabronione. Nie przestrzeganie tych zasad, będzie ścigane na drodze postępowania sądowego.

 

Postanowienia końcowe.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany zostaną dokonane poprzez publikację nowych treści w Serwisie internetowym www.drukmania.com.pl.

Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i w miejscu właściwym ze względu na siedzibę firmy Drukmania Krzysztof Honkisz.

Kupujący ma również prawo skorzystania z pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta.

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.


Aby pobrać regulamin, kliknij tutaj.

Bestsellery
"Jak w ulu" - Gra memory dla dzieci
"Jak w ulu" - Gra memory dla dzieci

110,00 zł

szt.
Dino-puzzle
Dino-puzzle

45,00 zł

szt.
Koszulka - Uśmiechnięty Chomik
Koszulka - Uśmiechnięty Chomik

75,00 zł

szt.
Kubek z nadrukiem
Kubek z nadrukiem

30,00 zł

szt.
Pieczątka automatyczna - standard
Pieczątka automatyczna - standard

52,00 zł

szt.
Puzzle Ul
Puzzle Ul

65,00 zł

szt.
Tabliczka z imieniem
Tabliczka z imieniem

60,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl